طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله


طراحی پوشش نهایی تونل‌ها - بارگذاری زلزله
بارگذاری زلزله روی تونلها با وجود اثر کم اون در بعضی موارد، در موارد دیگر تعیین نماينده می‌گردد.


استفاده از زیرماتریسهای یک ماتریس برای محاسبه مقادیر ویژه و دترمینان ماتریس بزرگ در حالتهای خاص و کاربرد آن در تئوری گراف
بین اثرات تخریبی متفاوتی که زمین‌لرزه سازه تونل دارد، اثر عبور موج زلزله از سازه و اندرکنش اون که عملا می‌تواند به صورت محاسباتی مطرح گردد، مورد توجه این پژوهش برنامه گرفته هست .


بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی
بین روشهای طراحی، روش نرمی که در اون سعی می‌شود سازه تونل را انعطاف‌پذیر و عبور دهنده موج زلزله طراحی نمود، انتخاب گردیده و در طول کار به تدوین روشهای متفاوت نیمه‌تجربی و تئوری و نیز تعیین حد اعتبار هر روش پرداخته شده هست .


بررسی منحنی های هیسترزیس اتصالات پاره صلب با تاکید بر اتصالات رکابی (خرجینه) به منظور آنالیز دینامیکی غیرخطی این نوع قابها و تعیین ضریب رفتا


بررسی روشهای مختلف طراحی، ساخت و نگهداری راههای کم هزینه برای کشورهای در حال توسعه


99 out of 100 based on 49 user ratings 999 reviews

تاثیر زلزله های چند مولفه ای بر ساختمانهای نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی و فونداسیون انعطاف پذیر
ارزیابی لرزه ای سیستم ها سه بعدی با دو سیستم مجزا در هر جهت
جمع شدگی ملاتهای تعمیری
تحلیل و طراحی دکلهای خطوط افشار قوی ‏‎(700kg-Ac)‎‏
بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی
مطالعه و بررسی رفتار سه بعدی اتصالات با صفحه های سخت کننده تیر با مقطع ‏‎I‎‏ به ستون ‏‎BOX‎‏ به کمک اجزای محدود غیر خطی
تنظیم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزینه کل
مدیریت مهندسی کمیته سازی مواد زائد خطرناک در اتاق رنگ کارخانه ایران خودرو
بررسی حساسیت و تاثیر پذیری اسکله های ثابت نسبت به سربارهای مختلف
بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله
How to dynamically provide lookup field name in Django query?
Is splitting a large django app a good practice?
Django: models last mod date and mod count
view only user group for django admin panel
What is the variable that indicates the environment in Django?
Django File Upload Handler Errors
Django ORM GROUP BY
Is Concatenating Django QuerySets In A Loop The Right Thing To Do?
Django TimeField Model without seconds
Django admin , save function and forms
*