پروژه راهسازی


پروژه راهسازی
هدف از این پروژه طراحی مسیری هست بین دو نقطهء P , E که در منطقه درود واقع شده و این نقاط بر روی نقشه ضمیمه معلوم شده هست .


بررسی معایب و مزایای سیستمهای فتوگرامتری رقومی و مقایسه نتایج عملی یک نمونه از آنها با سیستمهای تحلیلی
و این قطعه راه از نوع راه فرعی درجه یک می‌باشد.


تعیین ضریب رفتار ‏‎(R)‎‏ برای قابهای فولادی دارای اتصالات خورجینی
لذا سرعت طراحی 30-50 Km/hr و عرض مسیر 6.5 متر و عرض دو شانه راه 1.5 متر و حریم راه 35 متر و حداکثر شیب 9 % می‌باشد.


تحلیل دینامیک ساختمانهای آجری دو طبقه تحت تاثیر زلزله
و با توجه به اینکه از منطقه آشنائی نداریم و امکان تهیه نمونه خاک ممکن نیست و همچنین از طرف هستاد مربوطه مشخص نشده در نتیجه با توجه به کوهستانی بودن منطقه نوع خاک را نیمه سنگی انتخاب می‌کنیم و با هستفاده از جداول موجود در کتاب هستاد حامی می‌توانیم ضریب انقباض را 10 % در نظر بگیریم و چون خاکهای نیمخ سنگی را می‌توانیم در خاکریزیها مورد هستفاده برنامه دهیم در نتیجه مقدار دور ریز را صفر % انتخاب می‌کنیم و تنها خاکهای نباتی را که در قسمت دکاپاژ مستقلا محاسبه شده از منطقه خارج می‌کنیم بطور کلی پارامترهای انتخابی به برنامه زیر می‌باشد.


استفاده از زیرماتریسهای یک ماتریس برای محاسبه مقادیر ویژه و دترمینان ماتریس بزرگ در حالتهای خاص و کاربرد آن در تئوری گراف
عرض بستر راه :6.5 متر عرض دو شانه : 1.5 متر عرض کانال‌ها : 0.5 متر ارتفاع دکاپاژ : 1.10 متر ارتفاع ساپ گرید : 0.5 متر % انقباض : 10% % دوریز : صفر % سرعت طرح : 40.0 نوع خاک منطقه : نیمه سنگی حریم راه : 35.0 متر شیب عرضی راه : 2 % شیب شانه راه 4 % شیب عرضی دور : 7 % شیب ترانشه خاکبرداری : 2:1 شیب در خاکریزیها 1:1 توضیح با توجه به ص 212 و ص 213 کتاب طرح هندسی را ه دکتر بهبهانی اعداد فوق انتخاب شده هست .


بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی


بررسی منحنی های هیسترزیس اتصالات پاره صلب با تاکید بر اتصالات رکابی (خرجینه) به منظور آنالیز دینامیکی غیرخطی این نوع قابها و تعیین ضریب رفتا


81 out of 100 based on 41 user ratings 1191 reviews

بررسی روشهای مختلف طراحی، ساخت و نگهداری راههای کم هزینه برای کشورهای در حال توسعه
تاثیر زلزله های چند مولفه ای بر ساختمانهای نامتقارن متکی بر تکیه گاه لغزشی و فونداسیون انعطاف پذیر
ارزیابی لرزه ای سیستم ها سه بعدی با دو سیستم مجزا در هر جهت
جمع شدگی ملاتهای تعمیری
تحلیل و طراحی دکلهای خطوط افشار قوی ‏‎(700kg-Ac)‎‏
بررسی اثرات مشخصه های المان مرزی روی رفتار دیوارهای برشی با استناد به نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی
مطالعه و بررسی رفتار سه بعدی اتصالات با صفحه های سخت کننده تیر با مقطع ‏‎I‎‏ به ستون ‏‎BOX‎‏ به کمک اجزای محدود غیر خطی
تنظیم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزینه کل
How to dynamically provide lookup field name in Django query?
Is splitting a large django app a good practice?
Django: models last mod date and mod count
view only user group for django admin panel
What is the variable that indicates the environment in Django?
Django File Upload Handler Errors
Django ORM GROUP BY
Is Concatenating Django QuerySets In A Loop The Right Thing To Do?
Django TimeField Model without seconds
Django admin , save function and forms
*