تحلیل جریان غیردائم در شبکه کانال‌های با مقاطع غیرمنظم هندسی


تحلیل جریان غیردائم در شبکه کانال‌های با مقاطع غیرمنظم هندسی
جریان غیردائمی عبارت از جریانی هست که در یک مقطع، عمق یا دبی یا هر دو با گذشت وقت، تغییر نماید.


تحلیل خطی و غیرخطی قابهای صلب به روش معادل سازی با محیط پیوسته
یکی از حساس‌ترین موارد کاربرد این نوع جریان‌ها، بررسی اثرات حرکت سیل در مجاری طبیعی و رودخانه‌ها می‌باشد.


ارزیابی ساختمانهای متداول موجود بر مبنای ضوابط آئین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آنها در مراکز استان مازندران
معمولا تحلیل جریان غیردائمی پیچیده‌تر از جریان‌های دائمی می‌باشد زیرا شرایط جریان غیردائمی تابع وقت و مکان هست و وضعیت جریان با معادلات دیفرانسیل جزئی بیان می‌گردد.


بررسی اثر شرایط ساختگاهی در محیط ایزوتوپ جانبی
در این پایان‌نامه به بررسی جریان‌های غیردائمی زیر بحرانی در شبکه کانال‌های با مقاطع نامنظم هندسی (رودخانه و مجاری طبیعی) پرداخته می‌شود و با هستفاده از روش عددی تفاضل‌های محدود یک مدل ریاضی تک بعدی ارائه می‌شود تا مقادیر عمق آب و میزان دبی در شبکه‌ای از کانال‌ها (شاخه‌ای و حلقوی) در وقت‌های مختلف و در نقاط مختلف را محاسبه نماید.


بررسی روشهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی پسابهای آلوده به روغن و مس واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی شیراز در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت با هدف حذف روغ
الگوی محاسباتی مورد هستفاده برای منطقی کردن معادلات دیفرانسیل جزئی، الگوی 6 نقطه‌ای ابوت - یونسکو می‌باشد این شبکه‌ها می‌توانند دارای شرایط مرزی مختلف بوده و شکل هندسی مقاطع کانال‌های غیرمنظم باشد.


تعیین ضریب رفتار ‏‎(R)‎‏ قابهای فولادی با دیوار برشی فولادی نازک
همچنین مدل قادر به در نظر گرفتن سازه‌های کنترل در نقاط مختلف شبکه و بررسی تاثیر اونها بر رژیم جریان هست .


حل معادله انتقال-انتشار در خلیج فارس به روش مونت-کارلو
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که الگوی مورد هستفاده به خوبی می‌تواند در تحلیل جریان غیردائمی زیربحرانی و روندیابی سیلاب رودخانه‌ها با شرایط مرزی متنوع بکار رود.


بررسی مشکلات بهره برداری و طراحی تصفیه خانه فوری اضطراری فاضلاب قم


مطالعه تجربی اثر طول آزاد بال فشاری بر کمانش جانبی پیچش تیرهای لانه زنبوری


93 out of 100 based on 63 user ratings 663 reviews