مطالعه‌ی آزمایشگاهی احیای کاتالیست پالادیم بر پایه‌ی Al2O3 در واحدهای الفینی با استفاده از بخار آب و گاز دی‌اکسید کربن فوق بحرانی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی احیای کاتالیست پالادیم بر پایه‌ی Al2O3 در واحدهای الفینی با استفاده از بخار آب و گاز دی‌اکسید کربن فوق بحرانی
این پژوهش به بررسی و مطالعه آزمایشگاهی احیای کاتالیست پالادیم بر پایه ی Al2O3 در واحدهای الفینی پتروشیمی مروارید پرداخته هست.


پلیمریزاسیون اکسایشی 2 و 6- دی متیل فنل به کمک کاتالیست مس - آمین
به این منظور از دو روش احیا ی حرارتی و فن آوری فوق بحرانی هستفاده کرده ایم.


تعیین ضریب نفوذ ‏‎PET‎‏ نسبت به اجزای اسانس نوشابه
در روش فوق بحرانی بیش از 40 نقطه آزمایشگاهی در ارتباط با هستخراج مواد غیرفعال نماينده از کاتالیست پالادیم به وسیله دی اکسید کربن فوق بحرانی در شرایط مختلف عملیاتی دما، فشار، دبی و وقت هستاتیک دماهای 45، 50، 55 و 60 درجه سانتی گراد مورد هستفاده برنامه گرفت.


‏‎Suppression of Coke Formation in Thermal Cracking by Coke Inhibitors‎‏
نتایج نشان میدهد دمای 45 درجه سانتی گراد، فشار 210 بار، دبی دی اکسید کربن فوق بحرانی 0/13 سانتی متر مکعب بر ثانیه و وقت هستاتیک 80 دقیقه بعنوان شرایط عملیاتی بهینه در نظر گرفته شد.


میکرونیزاسیون پرکلرات پتاسیم


پوشش دهی لوله های فلزی با مخلوط لاتکس های ‏‎SBR‎‏ و ‏‎NR‎‏: فرآیند و چسبندگی


93 out of 100 based on 63 user ratings 663 reviews

تعیین بازده سیکلون با جریان برگشتی و هوای فشرده در اشل نیمه صنعتی و آزمایشگاهی
توسعه مدلهای ریاضی کوره دوار سیمان
شبیه سازی کامپیوتری راکتور هیدرولیز حرارتی اوره
مطالعه تئوری و تجربی فرآیند اختلاط در اکسترودرهای یک پیچه
بررسی ماندگی موضعی در دستگاههای استخراج مایع-مایع برای ستون های پاشنده، ‏‎RDC‎‏ و پرشده
حذف آمونیاک توسط بیوفیلتر
مطالعه و بررسی کاربرد الاستومر غلتک پذیر پلی یورتان در آمیزه ترد تایرهای ‏‎OTR‎‏
بررسی ناخالصی های موجود در روغن ترانسفورماتور و چگونگی حذف و حداقل رساندن آنها از طریق روشهای تصفیه
بررسی اثر نسبت اکسیژن در گازهای قابل احتراق بر روی عملکرد نیمه هادی های پایه ‏‎Sno2‎‏
Delphi TCoolBar - CoolBand alignment
Delphi Dynamic Dll - global variable
Horizontal text orientation on left aligned tabs of PageControl
Mouseover hint for TChart series value
Useful Delphi code templates
Install D5 (& third party comps) on a machine with Delphi 2007?
Quality of Sybase ASE support in Delphi
How can I display Crystal XI reports inside a Delphi 2007 application?
Delphi 5 & Crystal XI Rel. 2 (RDC) how to?
Making a TPageControl flat in Delphi 7
*