طرحی برای فردا90-امام خميني ،خلوص انقلابي؛چگونه مي توان انقلابي ماند؟


طرحی برای فردا90-امام خميني ،خلوص انقلابي؛چگونه مي توان انقلابي ماند؟


/ کليپ طرحی برای فردا90-امام خميني ،خلوص انقلابي؛چگونه مي توان انقلابي ماند؟
طرحی برای فردا90-امام خميني ،خلوص انقلابي؛چگونه مي توان انقلابي ماند؟
• زمان : 1:08:01
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا / در جمع تشکل هاي دانشجويي، يزد 1389

يکشنبه، 8
79 out of 100 based on 24 user ratings 1149 reviews