مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران کودک‌آزار با مادران غیرکودک‌آزار در پسران 12 تا 15 ساله شهر تهران


مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران کودک‌آزار با مادران غیرکودک‌آزار در پسران 12 تا 15 ساله شهر تهران
از وقتهای گذشته پدیده کودک‌آزاری در جوامع انسانی یکی از مسائل مورد بحث افراد عامی و متخصص بوده و شواهد و منابع مکتوب فراوانی در این مورد در دسترس می‌باشد، کودک‌آزاری در تمام طبقات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگهای مختلف نقل گردیده هست .


بررسی اثر تعدادی از حشره‌کش‌های بازدارنده‌ی سنتز کیتین روی کرم غوزه‌ی پنبه Helicoverpa armigera (Hubner در شرایط آزمایشگاهی
اما بطور کلی می‌توان فرمود ، شرایط شخصیتی و تعامل بین رفتارهای مادر و کودک که ممکن هست ناشی از شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا شرایط دیگر باشد در این زمینه نقش اصلی را داشته باشند.


بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله‌ای بر افزایش سلامت روانی زنان خانه‌دار شهر اصفهان
یافته های پژوهش نشان می‌دهد که نیازهای روانی، عدم رشد و بلوغ روانی، اختلالات شخصیت ، اختلالات خلقی و اختلالات مربوط به تفکر و ادراک از یک طرف و چگونگی الگوی تعاملی بین مادر و فرزند از طرف دیگر، می‌تواند در بروز پدیده کودک آزاری و بی‌توجهی به کودک نقش مهمی داشته باشد.


بررسی اثر بخشی آموزش شناختی - رفتاری شادمانی بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان


بررسی عوامل محیطی، شخصیتی و سبک حل مساله موثر بر فرار دختران از مراکز شبانه‌روزی


93 out of 100 based on 83 user ratings 933 reviews

بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان راهنمایی شهرستان همدان
بررسی اثرات درمانی آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان و ترکیب آن با مداخله حل مساله به والدین بر اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی در کودکان
مطالعه همبستگی میان شناخت مشاوران از رابطه‌ی اخلاقی مشاور - مراجع و هم وابستگی مشاور به مراجع در میان مشاوران شاغل در سازمان بهزیستی شهرستا
کشت دراز مدت قلب جنین موش نژاد Balb/C و تاثیر میدان‌‌های الکترومغناطیسی و L-Arginine بر رشد تمایز آن
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی (مهارت حل مسئله و تصمیم گیری ) بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدائی شهرستان یزد
اثر تنش شوری بر عملکرد و ویژگیهای فیزیولوژیک چهار ژنوتیپ جو بدون پوشینه (Hordeum Vulgae)
بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری روی ادراک خود و افسردگی دختران 15 تا 18 ساله ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران
تصویر از خدا، عزت نفس و سلامت روانی در بین دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان میناب
بررسی قصه‌های عامیانه در حکایات کلیله و دمنه (پیام داستان‌ها، ترکیبات، تمثیل، زیبایی‌های کلام و نوع حکایات)
نقد نظریه علمای ابرار با تاکید بر کتاب مکتب در فرایند تکامل
 *