طراحی کدینگ شبکه همراه با تخصیص رله در سیستم های بی سیم اشتراکی


طراحی کدینگ شبکه همراه با تخصیص رله در سیستم های بی سیم اشتراکی
از جمله مشکلات مخابرات نقطه به نقطه، پیدا کردن ظرفیت کانال بین اون دو نقطه هست.


تعقیب حرکات پا با استفاده از فیلتر ذره ای و فیلتر کالمن
مسئله ی دیگر ساختن کدهایی هست که برای رسیدن به این ظرفیت لازم هست؛ مخصوصا در حالتی که اطلاعات موجود در رابطه با شبکه ها کم می باشد.


مدل مکان یابی منابع متحرک بر اساس شنوایی دوگوشی
به عنوان مثال ظرفیت کانال رله ای دوطرفه ی بی سیم، معلوم نمی باشد و این وضعیت برای شبکه های سیمی نیز خیلی متفاوت نیست.


مدلسازی و شبیه سازی یک بازیاب دینامیکی سریع ولتاژ بین خط(IDVR) مجهز به خازن
به این منظور، در این پایان نامه کدینگ شبکه را بررسی می کنیم؛ چرا که کدینگ شبکه روش موثری برای رسیدن به ظرفیت منبع چند پخشی هست.


کنترل ربات موبایل براساس مدل غئرخطی
هم چنین کدینگ شبکه معین و کدینگ شبکه تصادفی را برای مخابره ی اشتراکی با منابع و مقصدهای چندگانه بررسی می کنیم.


بهبود عملکرد رله های دیستانس به منظور جلوگئری از خروج پی در پی عناصر سیستم قدرت در اثر خطای پنهان ناحیه سوم عملکرد رله
در این پایان نامه پیشنهاد می گردد کدینگ شبکه معین و تصادفی را با هستفاده از مفهوم DMT نشان ببریم.


برسی و کاهش دامنه پیک های نا خواسته در سیستم های دسترسی چند گانه با کد گذاری در حوزه ویولت.
روش ارائه شده بیشترین مرتبه دایورسیتی را در قبال کاهش کم نرخ مالتی پلکسینگ به دست داده و با بررسی شرایط لازم وکافی برای به دست آوردن بیشترین مرتبه ی دایورسیتی نشان خواهیم داد که وقتی از یک کد سیستماتیک با بیشترین فاصله جداشدنی (MDS)به عنوان ماتریس کدینگ شبکه هستفاده شود، بیشترین دایورسیتی قابل دستیابی هست.


تحلیل FDTD انتشار امواج الکترومغناطیسی در موجبرهای پلاسمونی
هم چنین دو روش برای تولید ماتریس های کدینگ شبکه ارائه خواهیم کرد: هستفاده از ماتریس های کوشی و ماتریس های واندرموند.


استفاده از تابع غئر خطی برای کاهش دامنه پیک های نا خواسته در OFDM
و در نهایت روش انتخاب رله را نیز بررسی کرده ونشان می دهیم که رسیدن به دایورسیتی چندبرابری نیز امکان پذیراست.
72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews