ارائه مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن با استفاده ازرویکرد AHP

کاربرد مواد ویسکوالاستیک در کنار دیوار برشی جهت کاهش اثرات نیروهای دینامیکی سازه
بخش بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز
طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی اتصال مقاطع لوله ای کامپوزیتی و فلزی
ارزیابی اثر پدیده خرابی پیشرونده بر رفتار سازه های بتن مسلح
بررسی میکروسکوپی ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب زنی با پلیمر در حضور نانو ذره
رابطه بین پارامترهای لرزه ای و تغییر مکان هدف قابهای خمشی فولادی در حوزه نزدیک گسل
جایابی تولیدات پراکنده با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه قدرت با الگوریتم چند هدفه SPEA2
مدیریت و کنترل کیفیت دانه های مصالح سنگی بر دوام و طول عمر آسفالت در مازندران مرکزی
رفتار فشاری بتن محصور شده با آرماتور و FRP تحت بارگذاری چرخه ای
طراحی و شبیه سازی کنترل کننده ماشین القایی دو سو تغذیه در توربین بادی به منظور کاهش تلفات
طراحی سامانه ناوبری اینرسی جهت تخمین موقعیت زیردریایی
بررسی گرفتگی بیولوژیکی در فرآیند اسمز مستقیم با به کارگیری غشاء عمود آراسته نانولوله کربنی بر پایه آلومینا در تصفیه آب دریا
بررسی سمیت سلولی نانو ذرات آلبومین مغناطیسی بارگذاری شده با 5- فلورواوراسیل بر روی سلول های سزطان سینه رده ی MCF-7
MySQL query help
Optimize 2 mysql queries to one
mysql query with like %..% in the where clause returning different results
MySQL and international dates
Why does UPPER() not work in MySQL?
mysqldump table without dumping the primary key
Getting around MySQL “Can't reopen table” error
“[MySQL] Joins are evil” - Cal Henderson
What factors should determine how often a table is optimized in MySQL?
Is there an effect on the speed of a query when using SQL_CALC_FOUND_ROWS in MySQL?
*