مطالعه ضریب رفتار مهار بندهای بزرگ


مطالعه ضریب رفتار مهار بندهای بزرگ
مفهوم ضریب رفتار بدین معنی هست که سیستم‌های مقاوم سازه ای خوب طراحی شده دارای رفتار شکل پذیری هستند، و می‌توانند بدون فرو ریزش تغییر شکل‌های پلاستیک زیادی تحمل نمايند.


بررسی پل‌های بیه‌دار صندوقه‌ای پیش‌تنیده
به عبارت دیگر مقاومت طراحی لرزه‌ای که آیین نامه‌ها پیشنهاد می‌نمايند کمتر از مقاومت جانبی هست که، لازم هست سازه در وقوع زلزله در مرحله الاستیک نگه دارد.


مقایسه رفتار لرزه‌ای سیستم قاب با مهاربند شورون در حالت زانوئی، همگرا و واگرا
به نسبت مقاومت سازه وقتی رفتار اون کاملاً خطی فرض می‌شود به مقاومت سازه در حالت حد نهایی ضریب رفتار سازه می‌گویند [1].


ارزیابی مشارکت عناصر مقاوم جانبی عمود بر جهت زلزله در مقابله با اثرات زلزله
یکی از شیوه های نوین مهار سازه‌های فولادی هستفاده از مهاربندهای بزرگ در سیستم جانبی این سازه‌ها می‌باشد که اخیراً مورد توجه برنامه گرفته هست.


تاثئر کمانش میلگرد در رفتار مفصل های پلاستیک
در این تحقیق، 4 سازه فولادی 5‌ طبقه 10 طبقه 15 و 20 طبقه که توسط مهاربندهای بزرگ در دو نوع به طوری که نوع اول 5 طبقه از سازه و تمام دهانه‌های سازه و نوع دوم 10 طبقه از سازه و تمام دهانه‌ها را پوشش می‌دهد مورد توجه برنامه گرفته هست.


بررسی آزمایشگاهی تاثئر ترکیب ابزار های مختلف در کاهش آبشستگی پئرامون پایه های پل
تمام مراحل مدل سازی، تحلیل، و طراحی سازه‌ها در نرم افزار sap2000 انجام شده هست.


بررسی اثر ارتعاش قائم بر روی پاسخ دینامیکی سازه های چنددرجه آزادی
تحقیقات اخیر بیانگر این واقعیت هست که ضریب رفتار سازه‌ها به شرایط مختلفی بستگی دارد و تعیین دقیق این ضریب مستلزم انجام پژوهش‌های گسترده می‌باشد.


تثبیت تدریجی ماسه های سیلتی روانگرا با کلویید سیلیکا
در این تحقیق تأثیر ارتفاع سازه و نوع مهاربندی بر ضریب رفتار در نظر گرفته شده هست و ضریب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری و ضریب رفتار سازه‌ها به دو روش نیومارک- هال و کراوینکلر- ناسار محاسبه شده هست.


بررسی عددی رفتار چرخه ای ستون های بتن آرمه تحت اثر همزمان نئروی محوری، لنگر خمشی، لنگر پیچشی
نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ارتفاع سازه ضریب رفتار و ضریب شکل پذیری در هر دو روش ذکر شده افزایش می‌یابد ولی ضریب اضافه مقاومت تغییر چندانی نمی‌کند.

همچنین حالت 1 مهاربندی در هر دو روش ذکر شده رفتار بهتری نسبت به حالت 2 مهاربندی از خود نشان می‌دهد و با توجه به تأثیر متغیر‌های ارتفاع سازه و نوع مهاربندی و با فرض Rr=1 ضریب رفتار 4 پیشنهاد می‌گردد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews