آيه 163 سوره صافات چيست؟


آيه 163 سوره صافات چيست؟
    آيه 163 سوره صافات چيست؟

پاسخ :


آيه 21 سوره فصلت چيست؟

1:آيه 22 سوره فصلت چيست؟

آیه 163 سوره صافات:

"إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 23 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 24 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 25 سوره فصلت چيست؟

2:آيه 26 سوره فصلت چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 163 سوره صافات:

"جز اون کس را که اهل دوزخ هست."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 27 سوره فصلت چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 28 سوره فصلت چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 163 سوره صافات:

"xcept such as are (themselves) going to the blazing Fire!"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


65 out of 100 based on 40 user ratings 265 reviews