نقش آموزش و ترویج در استفاده بهینه از منابع طبیعی /

بررسی چگونگی رشد قطعات کالوس‌های جنینی ارقام مختلف گندم در حضور فیتوتوکسین‌های قارچ Fusarium graminearum /
بررسی عکس‌العمل لاینهای برگزیده ذرت نسبت به بیماری لکه برگی هلمنتوسپوریمی /
ارزیابی و تعیین مقاومت برخی از گونه‌های جنس BETA به نماتد مولد سیست چغندقند (Heterodera schachtii) /
مبارزه شیمیایی علیه بیماری سپتوریوز گندم با استفاده از سموم گروه تریازولها /
بررسی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی (Comon bunt) با عامل Tilletia laevis در منطقه ایلام /
بررسی واکنش رگه‌های برنج نسبت به جدا شده‌های قارچ عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج در اصفهان /
بررسی و تعیین میزان مقاومت و نوع مقاومت به زنگ قهوه‌ای در ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دریافتی از خارج و داخل کشور در مزرعه /
بررسی مقاومت ارقام و لاینهای گندم دوروم و گندم نان به بیماری سپتوریوز برگی گندم (Sepptora tritici) /
بررسی اثرات تاریخهای کاشت روی شدت و یا کاهش بیماری خال سیاه سیب‌زمینی (Colletotrichum coccodes) /
مقاومت تعدادی از ارقام و لاینهای جو به سفیدک سطحی (Erysiphe graminis F.Sp.hordei) /
بررسی و مقاومت و حساسیت لاینها و ارقام نخود نسبت به بیماری بوته‌میری فوزاریومی /
بررسی مقاومت نسبی ژنوتیپ‌های ذرت به بیماری فوزاریومی پوسیدگی ساقه /
محاسبه کارآیی انرژی تزریقی در اکوسیستمهای زراعی /
 *