زمینه های امنیت در نهج البلاغه امام علی (ع)

اختلال تورت و هم پوشانی آن با اختلال وسواسی جبری کودکان
درمان بیولوژیک روانشناختی
تحلیل رفتار عملی ‏‎(ABA)‎‏ لوواس در درمان اوتیسم و به کارگیری آن در ایران
کاربرد رفتاردرمانی ‏‎Lovass‎‏ روی کودکان مبتلا به اوتیسم و آسپرگر
دیدگاههای جدید روانپزشکی و روان شناسی در مورد آسم کودکان
اختلال استرس پس از سانحه، کودکان و نوجوانان
مروری بر اختلال وسواس - اجبار در کودکان و نوجوانان
یک مطالعه دوسرکور در مورد اثربخشی سیتالوپرام در وسواس کودکان و نوجوانان
مقایسه اثربخشی دو روش درمانی ایمن سازی در برابر استرس ‏‎(SIT)‎‏ و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازی ‏‎(EMDR)‎‏ در کاهش علایم آسیب دید
مقایسه اثربخشی دو روش درمانی ایمنی سازی دربرابر استرس ‏‎(SIT)‎‏ و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازی ‏‎(EMDR)‎‏ در کاهش علائم آسیب دید
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در مدارس مقطع ابتدایی
بررسی علائم ‏‎PTSD‎‏ در دانش آموزان یک دبستان پسرانه شهر اصفهان که شاهد صحنه اعدام بوده اند
بررسی مقایسه ای اثر داروهای متیل فنیدیت و ضد افسردگی های سه حلقه ای در درمان اختلال کمبود توجه بیش فعالی
*