حذف آلاینده های رنگی با استفاده از روش های نوین اکسیداسیون پیشرفته


حذف آلاینده های رنگی با استفاده از روش های نوین اکسیداسیون پیشرفته
هستفاده از روش‏های اکسیداسیون پیشرفته بر پایه رادیکال‏های سولفات در زمینه تصفیه پساب‏ها اخیرا بسیار مورد توجه برنامه گرفته هست.


ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های اپوکسی - بوهمیت و اپوکسی- آلوموکسان
واین بخاطر توانایی اکسیداسیون بیشتر رادیکالهای سولفات نسبت به رادیکالهای هیدرواکسیل می‏باشد.مقدار زیادی از رنگ های آزو تولید شده در طی فرایند رنگ‏زنی از بین می‏رود و وارد پساب‏ها می شود و این منجر به آلودگی بسیار زیاد در پساب‏ها می‏گردد.این در حالی هست که رنگ‏های آزو در برابر باکتری‏ها مقاوم هستند وبنابراین تصفیه‏های بیولوژیکی موثر نمی‏باشند.روش‏های اکسیداسیون پیشرفته یک جایگزین مناسب برای روش های تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی می‏باشند زیرا قادر به معدنی کردن و حذف آلودگی های آلی می‏باشند.


کاربرد المان محدود در تحلیل لرزه ای اندرکنش آب - سد
در این مطالعه رنگ زدایی ومعدنی کردن نوع خاصی از رنگ از خانواده رنگ‏های آزو با نام Acid Blue 193 با روش اکسیداسیون پیشرفته با هستفاده از رادیکال‏های پروکسی دی سولفات پتاسیم و نور UV بررسی شده‏است.در این تحقیق از نرم افزار Design expertبرای رگرسیون و تحلیل نموداری داده ها هستفاده شده هست.


تحلیل مکانیزم شکست قاب های بتن آرمه تحت بارگذاری سیکلی با استفاده از روش اجزای محدود
از روش طراحی CCD برای بررسی اثرات رادیکال‏های پروکسی دی سولفات پتاسیم و نور UV بر حذف رنگ هستفاده شده هست و غلظت رنگ ،غلظت پروکسی ، دما ، شدت تابش و مقدار pH به عنوان متغییرهای مستقل برای حذف رنگ انتخاب شده اند.انتخاب محدوده متغییرها بر پایه مطالعات قبلی بوده هست و بهترین شرایط عملیاتی برای حذف کامل رنگ به دست آمده هست.به عنوان مثال برای غلظت 02/ میلی گرم بر میلی لیتر در حالی که غلظت پروکسی 2میلی مولار وشدت تابش 125 وات و دما 30 درجه سانتی گراد بوده سپس 45 دقیقه حذف %100 رخ داده هست .در این مطالعه به بررسی تغیرات ثابت سرعت ظاهری واکنش با شرایط مختلف مخصوصا دما و نیز درجه واکنش‏ها هم پرداخته شده هست.که به عنوان نمونه در مورد غلظت 04/ میلی گرم بر میلیتر در دمای 50 درجه سانتی گراد و غلظت پروکسی 2میلی مولار ثابت سرعت ظاهری سرعت واکنش برابر 0031/ و درجه واکنش 932/ به دست می آید

بهینه سازی دبی کلکتور صفحه تخت خورشیدی توسط آنالیز انرژی و اگزرژی


59 out of 100 based on 34 user ratings 409 reviews

پیش بینی دبی بهینه کلکتور صفحه تخت خورشیدی با رویکرد استفاده از هوش مصنوعی
پیاده سازی و مقایسه الگوریتمهای پنهان نگاری در حوزه فرکانس به روش تبدیل گسسته کسینوسی
اثر مرزهای دور بر اندرکنش خاک و سازه
مطالعه عددی اتصالات نیمه صلب کامپوزیتی با نبشی زئرسری وبالاسری با وبدون نبشی جان تحت بارهای یکنواخت
تحلیل ضربه سرعت پائین روی ورق مدور با خواص تابعی (FGM)
مدلسازی ریاضی مدول پیچشی
اثر جنس صفحه جاذب و نسبت عمق به ارتفاع کانال بر عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی
مطالعه عددی رفتار دال های بتن مسلح (دوطرفه و یکطرفه) تحت اثر بارگذاری انفجاری
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجائی از رویه خارجی مخروط توسط جت نانوسیال آب-اکسید آلومینئوم
توسعه روش المان محدود در شبیه سازی عددی پدیدهی شکست سد در دو بعد با استفاده از معادلات سنت-ونانت
How to create a horizontal scrolling view for the iPhone?
Not able to compare range.length to an integer
Is it possible to create a CGBitmapContext with a CMYK colorspace and draw into it?
Does iPhone OS reclaim user-space memory at exit?
Is it possible to make your uploaded iphone application auto-update?
Running BASH script from iPhone app?
Iphone app PNG sequence animation - How to use OPENgle optimally without crashing
Drag to rotate in iPhone-app
Looking for tutorials on iPhoneCoreDataRecipes App
How much space is alloted to application storage on the iPhone?
*