اقتصاد دانش و معلومات

تاثیر رابطه مبادله بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1378-1346)
بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضا برای عوامل تولید برخی از محصولات کشاورزی .مطالعه موردی : محصولات گندم و جو در استان فارس (1378-1379 )
یک الگوی تخصیص بهینه منابع چندبخشی برای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران ( 1379-1383)
متنوع سازی مبادلات تجاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید
بررسی رابطه بیکاری و تورم در اقتصاد ایران طی سالهای 1350 تا 1378
بررسی مزیت نسبی بخش کشاورزی ( با استفاده از تکنیک داده - ستانده و برنامه ریزی خطی)
بررسی وضعیت اشتغال نیروی متخصص وترسیم چشم انداز آینده آن ( بررسی موردی : استان گیلان)
اندازه گیری کارایی فنی و بررسی عوامل موثر برآن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی طی دوره 1371-1376
بررسی استفاده اقتصادی از آب در بخش کشاورزی .مورد خاص: زمینهای پایاب سد آیدغموش
برآورد تابع هزینه مطالعه موردی: کارخانه سیمان فارس
اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان گلستان)
برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک( مطالعه موردی شهر ساری)
محاسبه اختلالات قیمتی در صنعت خودروسازی و اثرات آن
 *