بررسی مقدماتی کنجاله سویا ، کنجاله ذرت ، کنجاله کنجد و گلوتن در تغذیه زنبور بعنوان تامین پروتئین مورد نیاز کلنی‌ها

بررسی و مقایسه قدرت پرواربندی و بازدهی اقتصادی گوساله‌های نر تالشی با سیستم‌های نیمه متمرکز و گسترده در منطقه تالش
بررسی ویژگیهای الیاف پوششی بز مرغوز در ایستگاههای تحقیقات دامپروری سنندج و مهرگان کرمانشاه
بهبود خصوصیات ارثی و قابلیت‌های تولیدی بوقلمونهای بومی آذربایجان فاز اول: بررسی دامنه پراکندگی و خصوصیات فنوتیپی بوقلمونهای بومی آذربایجا
تاثیر افزودن باکتریهای استارتر حرارت دیده و پروتئوزهای تجارتی در تسریع رسانیدن پنیر سفید ایرانی (ارزیابی فرآیند پروتئولیز و تسریع آن طی رسا
تاثیر ترکیبات روی و اسید اسکوربیک در آب آشامیدنی شور به منظور بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
تاثیر رژیمهای مختلف نوری بر روی ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن مرغهای گوشتی نژاد تجارتی هایبرو (نژاد غالب در کشور)
Python Dependency Injection Framework
Get timer ticks in Python
How to skip the docstring using regex
Customized command line parsing in Python
Emacs and Python
Most pythonic way of counting matching elements in something iterable
Template Lib (Engine) in Python running with Jython
Accurate timestamping in Python
Python 2.5 dictionary 2 key sort
Python module dependency

بررسی مقدماتی کنجاله سویا ، کنجاله ذرت ، کنجاله کنجد و گلوتن در تغذیه زنبور بعنوان تامین پروتئین مورد نیاز کلنی‌ها
زنبوربعنوان تامین پروتئین موردنیازکلنی ها(ایستگاه گلپایگان ) دانه گرده موردنیاز کلنی هادرصورت وجود پوشش گیاهی مناسب توسط زنبوران جمع‌آوری شده ودرداخل کندوبه عنوان منابع پروتئین ذخیره ویامورداستفاده زنبوران ونوزادان قرارمیگیرد.هدف از اجرای این طرح درصورت عدم وجود شرایط محیطی بیماری زا مورد بحث میباشد.


تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام در پروار بره‌های نر کرمانی


تاثیر مقادیر مختلف سیلوی پیت و باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش‌های شیری


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

تاثیر مقادیر مختلف سیلوی سرشاخه نیشکر با اوره و ملاس در تغذیه گاومیش‌های شیری
تحقیق درباره علت ریزش دندان در گوسفندان شهرستان ری
تخمین وراثت پذیری صفات تولید مثلی و مورفولوژیکی خروسهای نژادهای بومی و لاینهای خارجی و همبستگی ژنتیکی آنها با تخم‌مرغ
تست و مقایسه پنج صفت اقتصادی هیبریدهای مختلف تخم‌گذار از نژادهای خالص موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی با شاهد استاندارد در شرایط اقلیمی، م
تعیین ارزش غذایی بوته گوجه‌فرنگی (شاخ و برگ ) با نسبتهای مختلف ملاس و استفاده از آن در تغذیه بزغاله‌های پرواری
تعیین ارزش غذایی پوسته روئی پسته (اپی‌کارپ ) به صورت خشک و سیلوشده
تعیین ارزش غذایی چند واریته سورگوم دانه‌ای و ارزیابی اثرات جایگزینی آن با ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی
تعیین ارزش غذایی خوراک دام و طیور استان کرمانشاه مرحله اول تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی خام مواد خوراکی دام و طیور بخش چهارم تعیین ترکیبات
تعیین ارزش غذایی دو گونه گیاه آتریپلکس به روش شیمیائی و بیولوژیکی
تعیین ارزش غذایی دو گونه گیاهی کهور و آکاسیای چتری
تعیین ارزش غذایی کاه گندم غنی‌شده با اوره و ملاس و استفاده از آن در تغذیه بره‌های پرواری بلوچی
تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور استان هرمزگان فاز اول: تعیین ترکیبات شیمیائی، ضرائب هضمی و شاخص ارزش غذایی خرمای غیرخوراکی
Best way to store and use a large text-file in python
What is the naming convention in Python for variable and function names?
Which is the best way to get a list of running processes in unix with python?
Are there any other good alternatives to zc.buildout and/or virtualenv for installing non-python dependencies?
What is “lambda binding” in Python?
Library for converting a traceback to its exception?
Is there an inverse function for time.gmtime() that parses a UTC tuple to seconds since the epoch?
Interface to versioned dictionary
Sleeping in a batch file
How to build and deploy Python web applications
*