مقاومت داروئی و آنالیز پلاسمیدی در سودوموناس آئزوژنزا

بررسی عملکرد خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان قروه از دیدگاه دریافت‌کنندگان خدمات (سال 1377)
بررسی وضعیت بخش اورژانس بیمارستانهای همدان و مقایسه آن با استانداردهای موجود
مقایسه کارآیی بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1376
وابرانهای صعودی هسته‌های دور سال و مدیان رافه
بررسی ارتباط افزایش وزن بارداری با وزن هنگام تولد نوزادان در روستاهای تحت پوشش شبکه‌های بهداشتی، درمانی شهرستان کرج و شمیرانات
بررسی اثر آهن تکمیلی بر وضعیت عنصر روی در زنان باردار
kvm vs. vmware for kernel debugging / USB driver development
wait fails in multithreaded application at 2.4 kernel
Why kernel code/thread executing in interrupt context cannot sleep?
Distinguishing between execution control paths
What is kernel's KMS(kernel mode setting) API?
Add insmod Kernel HID module
Can this kernel function be more readable? (Ideas needed for an academic research!)
PTP error in gphoto2 running against Linux kernel 2.6.21.3
How to create proc entry under /proc/driver?
Netfiler hook not getting called

مقاومت داروئی و آنالیز پلاسمیدی در سودوموناس آئزوژنزا
سودوموناس آئروژنزا بعنوان یکی از مهمترین شرایط عفونت‌های بیمارستانی بخصوص در بیماران دچار نقض ایمنی محسوب می‌شود.


بررسی آسیب‌های کروموزومی در پرتوکاران رادیولوژی
اونتی بیوتیکهای متعددی جهت درمان عفونتهای شدید ناشی از این میکرو ارگانیسم بکار رفته هست ، با این حال بروز مقاومت داروئی طی درمان اونتی بیوتیکی و نیز شیوع بیمارستانی سویه‌های چند مقاومتی سود و موناس آئروژنزا نقل شده هست .


ارزیابی پارامترهای الکترومیوگرافیک رفلکس کششی و مهار آن از طریق تحریک الکتریکی عضلات آنتاگونیست در افراد سالم و اسپاستیک
در این تحقیق، سویه‌های سود و موناس آئروژنزا از عفونتهای زخمی 100 بیمار دچار سوختگی پوستی جدا گردید.


نقش میدانهای الکترومغناطیسی فرکانس بالا (PSWT) در بهبود شکستگی استخوان
مقاومت اونتی بیوتیکی این سویه‌ها با هستفاده از روش انتشار دیسک در آگار کربی بوئر (Kirby-Bauer) تعیین شد.


بررسی تشخیص زودرس پرااکلامپسی با علائم کلینیکی (ROT) و پاراکلینیکی CA/CR RATIO در زنان پر خطر HIGH RISK از طریق Follow up
آزمایش تعیین حساسیت نشان داد.


بررسی عوامل موثر بر جذب ماماها و تاثیر آن بر شاخص‌های اساسی سلامت مادر و کودک
95 % سویه‌های بررسی شده مقاوم به تری متوپریم سولفامتوکسازول، 95 % سویه‌ها مقاوم به نالیدیکسیک اسید، 94 % سویه‌ها مقاوم به سفالوتین، 94 % مقاوم به سفتی زوکسیم، 93 % مقاوم به مانایسین، 84 % مقاوم به کازینی سیلین 75 % مقاوم به توبرامایسین، 73 % مقاوم به تتراسیکلین، 64 % مقاوم به جنتامیسین، 40 % مقاوم به سپیروفلوکساسین، 30 % مقاوم به آمیکاسین و 17 % مقاوم به کلیستین می‌باشند.


بررسی تاثیر آسپرین Low-dose (75mg/day) در پیشگیری از پراکلامپسی
محتوای پلاسمیدی هر یک از سویه‌های سودوموناس آئروژنزابه وسیله روش لیز قلیائی بررسی شد.


تولید باسیلوس تورین ژینسیس سروتایپ 14 - ام در ایران و بررسی خاصیت لاروکشی نمونه‌های تولید شده آن بر لاروهای انوفل استفنسی و کولکس پی پینس
پلاسمیدها با کمک الکتروفورز برای ژل آگارز 0/7 % از یکدیگر تفکیک شده، با هستفاده از اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی و تحت نور ماورابنفش با طول موج 254 NM قابل رویت شدند.


کاربرد مدل رگرسیون پواسن در تعیین رابطه کیست تخمدان ناشی از کاشت نورپلانت باریک فاکتورهای مربوط
اونالیز پلاسمیدی نشان داد که 18 % سویه‌های جدا شده از بیماران حامل 1-4 پلاسمید با اندازه‌های 0/75-3KB می‌باشند.

سویه‌های حاوی پلاسمید برپايه اونتی بیوگرام مربوط به 10 الگوی مختلف دسته‌بندی شدند.

سویه‌های دارای مقاومت داروئی یکسان را می توان برپايه الگوی پلاسمیدی متفاوت اونها مورد تقسیم‌بندی و تمایز فراتر برنامه دارد.

حذف پلاسمیدی نشان داد که رابطه‌ای میان الگوهای پلاسمیدی PPIV,PPI و مقاومت نسبت به آمیکاسین و توبرامایسین وجود دارد.

بنابراین مشخص می‌شود اونالیز پلاسمیدی مکمل مفیدی برای الگوی مقاومت داروئی جهت تیپ‌بندی اپیدمیولوژیک سود و موناس آئروژنزا می‌باشد.
87 out of 100 based on 57 user ratings 1257 reviews

تاثیر ساختار علل مرگ و میر بر روی روند سنی مرگ و میر در شهرهای منتخب ایران در فاصله سالهای 1365 تا 1374
روشهای آماری و مدل‌های خطی تعمیم یافته برای داده‌های زوج شده و کاربرد آنها در وضعیت سمع ریه افراد در سطح استان تهران
آنالیز بقاء داده‌های ناتمام تصادفی و کاربرد آن در بیماری سرطان پستان
بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، سال 1377
بررسی نحوه به کارگیری فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران،
بررسی وضعیت طبقه‌بندی بیماریها در بیمارستانهای تخصصی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران در مقیاس با استانداردهای انج
IP Address from sk_buff
Dropping packets with matching string using iptables drops all the subsequent packets with no match
iptables and libpcap
How does Linux Kernel know where to look for driver firmware?
traversing task_struct->children in linux kernel
Where do you store user context in Linux character drivers?
CONFIG_ASYNC_XOR not visible through menuconfig/gconfig
Remotely debug Linux Kernel from Windows?
sys_call_table in linux kernel 2.6.18
Allocating memory for user space from kernel thread
*