بررسی مقادیر مختلف بذر و تاریخهای بذرپاشی بر عملکرد، در کشت مستقیم برنج


بررسی مقادیر مختلف بذر و تاریخهای بذرپاشی بر عملکرد، در کشت مستقیم برنج
کشت مستقیم برنج یکی از روشهای رایج کشت و کار در دنیا می‌باشد.


اثر تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در بناب
تقریبا حدود یک سوک کل سطح زیرکشت برنج جهان به صورت مستقیم می‌باشد.


ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم/لوبیا چشم بلبلی
در ایران در مناطقی مثل خوزستان، آذربایجان‌شرقی و غربی، زنجان، ایلام، قزوین و بسیاری از نقاط دیگر % قابل توجهی از برنجکاری به صورت مستقیم می‌باشد.


بررسی پایداری و عملکرد دانه هیبریدهای زودرس ذرت در مرحله نهایی
برای تعیین میزان بذر و تاریخ کاشت در کشت مستقیم کارهای زیادی تاکنون صورت نگرفته هست .


بررسی تراکم و الگوی کاشت بر روی عملکرد و شاخص‌های رشد و میزان اسید سیانیدریک در گیاه سورگم
بنابراین طرح حاضر به منظور تعیین دقیق میزان بذر مصرفی در هکتار و تاریخ کاشت برای ارقام رایج در سال 1373 در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور - آمل به اجرا درآمد.


اثرات مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر راندمان مصرف کود، رشد و عملکرد ذرت
طرح به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در غالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار، فاکتور اصلی رقم (دشت ، طارم و لاین CH21)، فاکتور فرعی تاریخ کاشت (25 فروردین، 4 اردیبهشت و 14 اردیبهشت) و فاکتور فرعی فرعی میزان بذر (60، 90 و 120 کیلوگرم در هکتار) بوده هست .


تأثیر خاک ورزی بر بانک بذر علف‌های هرز خاک در یک تناوب ذرت-گندم
در طول دوره کاشت و داشت و برداشت علاوه بر میزان عملکرد فاکتورهایی نظیر تعداد پنجه، تعداد سابقه در واحد سطح، تعداد پانیکول در واحد سطح، ارتفاع گیاه، طول پانیکول، تعداد کل دانه در پانیکو، تعداد دانه‌های پر و پوک در پانیکول، طول و عرض دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اندازه‌گیری، تجزیه و مورد ارزیابی برنامه گرفت .


ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام بهاره کلزا
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بهترین رقم در این آزمایش رقم دشت با بیشترین تعداد کل دانه در خوشه (150 دانه) و بیشترین تعداد دانه پر در خوشه (124 دانه) و متوسط عملکرد 6344 کیلوگرم در هکتار می‌باشد.


اثر تراکم روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دوم استان گلستان
رقم دشت بیشترین شاخص برداشت را نیز نسبت به دو رقم دیگر دارا بود.

بهترین تاریخ کاشت ، 25 فروردین با متوسط عملکرد 5822 کیلوگرم در هکتار بهترین نتیجه را داده هست .

مناسب‌ترین میزان بذر، 120 کیلوگرم در هکتار با متوسط عملکرد 5649 کیلوگرم در هکتار بوده هست .
59 out of 100 based on 64 user ratings 439 reviews