برآورد سیستم معادلات تقاضا با توجه به مشخصه‌های اجتماعی خانوار (با استفاده از اطلاعات تابلویی)


برآورد سیستم معادلات تقاضا با توجه به مشخصه‌های اجتماعی خانوار (با استفاده از اطلاعات تابلویی)
این تحقیق سعی دارد با مطالعه الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی در دوره وقتی 1374-1371 در قالب مجموعه معادلات تقریبا ایده‌ال به بررسی و اندازه‌گیری عومل موثر بر تصمیم‌گیری خانوارها در تخصیص درآمد خود بین گروههای مصرفی بپردازد.


مطالعه صف و شیبه‌سازی کامپیوتری در راه‌آهن
سهولت تخمین و قابلیت انعطاف کافی از جمله محاسن سیستم aids نسبت به سایر مدلهای دیگر می‌باشد.


سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری انتخاب شغل معلولین و جانبازان
هستفاده از روش تخمین اطلاعات تابلویی باعث کاهش خطای تخمین در برآورد می‌شود.


بسط و گسترش مدلهای مکان یابی و تخصیص منابع و کاربرد آن برای خدمات شهری
از اینرو نسبت به روشهای دیگر، تخمین بهتری را ارائه می‌دهد.


شبیه‌سازی نقش تحقیق و توسعه در فرآیند توسعه
آزمون تجربی محدودیتهای نظری نشان می‌دهد که محدودیت همگنی که از فرض خطی بودن محدودیت بودجه ناشی می‌شود پذیرفته می‌شود ولی محدودیت تقارن مردود می‌شود که دلیل اصلی اون می‌تواند پذیرش فروضی باشد که ما را از واقعیت دور می‌کند.


کنترل موجودیها در مساله مدیریت زنجیره عرضه در حالت احتمالی
بررسی نتایج کشش درآمدی نشان می‌دهد که هزینه خوراک و مسکن از جمله کالاهای ضروری بوده و ما بقی کالای لوکس می‌باشند.


استفاده از تصمیم گیری گروهی چندمعیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران
در نهایت وضعیت معیشی خانوارهای ایرانی به تفکیک شهری و روستایی مورد بررسی برنامه می‌گیرد و نشان داده می‌شود که خانوارهای مورد مطالعه در سالهای 72، 73 و 74 مطلوبیت کمتری از مطلوبیت سال 71 داشته‌اند و در این کاهش سهم گروههای پردرآمد بیشتر بوده هست .


کاربرد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و سیستم های تصمیم گیری در ارزیابی انتخاب و برنامه ریزی اعضا زنجیره تامین
در حالیکه جمعیت در خانوارهای روستایی عاملی بازدارنده در کاهش رفاه خانوارها بوده هست ، در خانوارهای شهری به کاهش رفاه خانوار شتاب بخشیده هست .


گسترش شاخصهای بهره وری با تکیه بر کار تیمی59 out of 100 based on 54 user ratings 979 reviews