مطالعه عددی رفتار دال های بتنی الیافی مقاوم سازی شده با ورق FRP تحت اثر بارگذاری ضربه ای

مقایسه آیین نامه های مختلف طرح هندسی محوطه هوایی فرودگاه
بررسی تأثیر ساختار اولیه بر خصوصیات مکانیکی گرافین با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی
طراحی و کنترل مبدّل های الکترونیک قدرت چند مرحله ای جدید جهت کاربرد در منابع انرژی های نو
امکان‏‎سنجی بهره‎گیری از سیستم‎های هوشمند در ساختمان‎های آموزشی دانشگاه پیام نور و راهکارهای بهره‎وری مدیریت انرژی
ایجاد روشی کارآمد برای بهبود عملکرد کسب و کار از طریق تلفیق متدولوژی های مدیریت فرآیند و شش سیگما با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
بررسی مسئله شکست در ستون‌های کوتاه و تیرهای عمیق در‌‌ قاب محیطی سیستم‌های بتن ‌آرمه لوله‌ای
nhibernate 'save' -> 'get' problem
How do I configure my nhibernate project to use memcached in the hibernate.cfg.xml?
Parameters substitution not working
Creating an Update method in my nHibernate repository
How is Command Query Separation (CQS) implemented when using an ORM?
Ninject and Singleton
NHibernate Mapping Many-To-Many Relationship
Bidirectional HQL Query with NHibernate
Using nHibernate and the repository pattern, need some direction
AutoMapping a Composite Element in Fluent Nhibernate

مطالعه عددی رفتار دال های بتنی الیافی مقاوم سازی شده با ورق FRP تحت اثر بارگذاری ضربه ای
بتن با تمام محاسن و خوبی هایی که دارد در کشش ضعیف می باشد.


آنالیز پایداری تونل های دایروی در خاک های چسبنده تحت اثر زلزله
برای جبران این نقص میتوان با مسلح کردن بتن به آرماتور یا الیاف، مقاومت مکانیکی بتن را بهبود بخشید.همچنین بار ضربه ای نوعی خاص از بارگذاری هست که می تواند به هر سازه وارد شود.


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نانولوله‌های کربنی بر روی رفتار تیرهای بتنی
در این کار تحقیقاتی به بررسی اثر بار ضربه بر روی دال ساخته شده با بتن حاوی الیاف فلزی که در وجه تحتانی داری صفحات مقاوم نماينده FRP هستن پرداخته شده هست.


حذف آلودگی نفتی از آب با استفاده از جاذب گل قرمز


طراحی و شبیه سازی یک سلول حافظه نوری با دسترسی تصادفی مبتنی بر اثر الکترواپتیک


61 out of 100 based on 56 user ratings 681 reviews

آنالیز خطای جاساز قید و بند (لوکیتور جیگ و فیکسچر)تولید بدنه خودرو به صورت عددی و تجربی
بررسی تاثیر نوع پلی‌پروپیلن بر خواص مکانیکی و مورفولوژی آلیاژهای پلی پروپیلن/ کوپلیمر اتیلن?- بوتن
تاثیر انتخاب روش تغییر مکان هدف در عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی با شکل پذیری ویژه
تحلیل اگزرژی درخط یک سیمان شاهرود
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری متوسط با اتصالات با مقطع کاهش یافته
پیاده سازی L-system و ارزیابی آن درسنتزکننده ی فرکانسی دیجیتال مستقیم
تحلیل ارزش کسب شده پروژه ها با در نظر گرفتن زمان، هزینه و ریسک تحت شرایط عدم قطعیت
انتخاب بهینه ی مواد فعال کننده سطحی,پلیمر و آلکالین جهت فرآیند ازدیادبرداشت ثالثیه شیمیایی بر اساس تغییرترشوندگی وکشش بین سطحی
توسعه مدل های بازی های همکارانه در R&D زنجیره تامین، مطالعه موردی در صنایع داروسازی
بررسی و مقایسه الگوی لجستیکی پایانه صادراتی مواد معدنی در بندر امام خمینی (ره) با استفاده از مدل S.W.O.T
How do add NOLOCK with nHibernate?
NHibernate's Increment Generator - could not fetch initial value
Complicated NHibernate component mapping
Nhibernate - Generate schema without forign key
NHibernate: mapping a dictionary of lists
When working with NHibernate, should you create your database tables before your map files?
How to build a mapping file for an insert stored procedure using NHibernate 2.1
Problem with delete operation in many to many relation
Checking existence of lazy loaded child without getting/loading in Fluent NHibernate
Nhibernate bag is not saved
*