استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون

اثر پیشگیرانه شش هفته تمرینات هوازی تداومی و چرخ دوار اختیاری به همراه مکمل نانوکورکومین بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای دوکسوروبیسین د
تاثیر برون‌سپاری فناوری اطلاعات بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری تفسیری(مورد مطالعه: شهرداری اهواز)
تأثیر پیچیدگی محیط درونی شرکت بر ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی با میزان حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر مراحل مختلف چرخه عمر
مطالعه اثر غوطه وری در آب (سرد و گرم) با دماهای مختلف بر عملکرد عصبی عضلانی پس از انجام تمرینات مقاومتی در دو محیط متفاوت
تجزیه و تحلیل چالش‌هاو راهکارهای الکترونیکی شدن سازمان‌ها مورد مطالعه: شرکت گازاستان یزد
بررسی و تحلیل سازه ای و لرزه ای کاخ آپادانای تخت جمشید بر اساس ضوابط آئین نامه ای
اثر یک دوره تمرین هوازی بر عامل‌های خطر متابولیک و مقادیر non-HDL-c درمردان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک
: بررسی تأثیر ساختار موسسات حسابرسی از نظر تعداد شرکاء و تعداد حسابداران رسمی برکیفیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق به
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی و عملکرد خانواده همسران جانباز و آزاده استان کرمانشاه
نقش جو عاطفی خانواده، ادراک شیوه فرزند پروری، الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک جمایت اجتماعی (خانواده ) در پیش بینی سوء مصرف مواد روانگردان ص
اولویت بندی تأثیر رو‌ش‌های تامین مالی بر عملکرد مالی بانک‌های ایران با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP)
ارزیابی سرمایه های فکری براساس روش ترکیبی ANP & DEMATEL با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مخابرات استان کرمان)
مظاهر تجدد در شکل و محتوی شعر دوران مشروطه در عراق و ایران (زهاوی، رصافی، بهار، إیرج، عشقی)
 *