طراحی بیوراکتور مناسب جهت بکارگیری آنزیم رافیناز


طراحی بیوراکتور مناسب جهت بکارگیری آنزیم رافیناز
وجود رافینوز در ملاس چغندرقند مشکلات زیادی را برای تبلور ساکاروز بوجود می‌آورد.


شبیه سزای خشک کنهای بستر سیال پیوسته
برای حذف این قند روشهای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش هستفاده از یک بیوراکتور تثبیت اونزیمی برای حذف رافینوز مورد توجه برنامه گرفت .


تصفیه پساب نساجی به روش فتوکاتالیز
ابتدا سینتیک اونزیم آلفاگالاکتوزیداز، انواع بیوراکتور، اثر انتقال جرم در راکتور مورد بررسی برنامه گرفت و با هستفاده از اطلاعات بدست آمده آزمایشات مربوطه انجام شد.


طراحی و ساخت یک واحد پایلوت راکتور بستر سیال
پارامترهای سینتیکی (دما و pH) بوسیله آزمایشات مختلف اندازه‌گیری گردید که نشان داد اونزیم در دمای 500C و pH 5 بالاترین فعالیت را دارا می‌باشد.


تهیه کاتالیزورهای تبدیل ایزوبوتان به ایزوبوتین (کاتالیزورهای بر پایه کروم)
سپس اثر ممانعت محصول بر روی فعالیت اونزیم اندازه‌گیری شد که نتایج بدست آمده حاکی از ممانعت محصول بر روی فعالیت اونزیم هست .


بررسی عوامل موثر بر کاهش فعالیت کاتالیزور ‏‎V2O5‎‏ در تولید سولفوریک اسید و روشهای بازیافت آن
پس از بدست آوردن نحوه تاثیر پارامترهای سینتیکی پارامترهای مربوط به راکتور از قبیل اثر مقاومت انتقال جرم، دور همزن، مقدار پلت لازم برای تبدیل سوبسترا مورد نظر برنامه گرفت .


بررسی علل تغییر رنگ محلولهای اتانول آمین در فرآیند تصفیه گازهای اسیدی در کارخانه پتروشیمی خارک
با مطالعه اثر دورشیکر بر روی فعالیت و با توجه به نتایج بدست آمده (منحنی دارای یک نقطه ماکزیمم در ) اثر انتقال جرم و تنش بر روی سرعت واکنش مشاهده گردید.


بررسی تئوری و عملی خشک کردن یک جسم جامد دربستر سیالی حاوی ذرات حامل انرژی
با توجه به این مطلب دو نوع الگوی همخوردگی شعاعی و محوری مورد توجه برنامه گرفت که بر این پايه پروانه‌های توربینی (1 توربینی دیسک‌دار disk flat-blade turbine) (2، pitched-blade turbine (3 و curved-blade turbine (4 طراحی و ساخته گردید.


تولید آزمایشگاهی و طراحی راکتورهای نیمه صنعتی واحد پایه روغن ترمز
این پروانه‌ها در دورهای مختلفی مورد آزمایش برنامه گرفت که نتایج بدست آمده نشان از راندمان بالای پروانه 4 در دور 400rpm نسبت به دیگر انواع پروانه‌ها داشت .

دیگر فاکتور اندازه‌گیری شده بریکس ملاسی که باید از راکتور عبور داده شود بود که نتایج بدست آمده حاکی از افزایش فعالیت اونزیم در بریکس 30 نسبت به دیگر بریکس‌های ملاس دارد.

در انتها مقدار پلت لازم برای حذف 80 % سوبسترای 1 % با دبی 100ml مورد توجه برنامه گرفت که نتایج بدست آمده مقدار 30 گرم پلت را پیشنهاد می‌کند.
74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews