بررسی سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت به برخی عناصرسنگین در چندگونه ازجنس گون (Astragalus)از تیره بقولات(Fabaceae)

زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی وتفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی در منطقه اکتشافی سرنخواب ، شمال غرب بردسکن
تهیه چند کامپوزیت دوجزئی از نانوذرات فریت و بررسی خواص مغناطیسی و جذبی آن ها
تهیه، شناسایی طیفی و بررسی های ساختاری ترکیبات جدید فسفر-نیتروژن با فرمول عمومی C6H5OP(O)[NRR]2, C6H5P(O)[NRR]2, NO2-C6H4C(O)NHP(O)[NRR]2
سیمتری های لی و روش ساده ترین معادلات برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
طراحی وساخت لیزر تار نوری فمتو ثانیه در طول موج1550نانومتر
: مطالعه اثر ال-کارنیتین روی ناهنجاری های اسکلتی ناشی از سیکلوفسفامید در جنین موش صحرایی
Sudden changes to Visual Studio
VS2008 and ClearCase : opening solution requests a checkout for no reason
.NET Graphics Image
How can I convert an Access Report to a Crystal Report?
VS 2008 SP1/SQL SERVER 2008 SP1/TFS setup PROBLEM!
Visual Studio 2008 - Images copied in explorer do not show up in Solution Explorer
Crystal Reports - “The report you requested requires further information”
What could cause VS2008 to crash and then take explorer.exe with it?
Utility for removing SourceSafe bindings?
How do I work on a form without checking it out of the Team Server?

بررسی سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت به برخی عناصرسنگین در چندگونه ازجنس گون (Astragalus)از تیره بقولات(Fabaceae)
در این پژوهش شش گونه از جنس گون از لحاظ تجمع و جابجایی تعدادی عناصر سنگین به وسیله اندازه گیری میزان عناصر در خاک وگیاه مورد مطالعه برنامه گرفت.


بررسی اثر فیلتر نانو بر روی سینتیک پخت رزین فنولیک با استفاده از مدل سازی
دو گونه A.neo-mobayenii و A.echinops به ترتیب برای مس و منگنز انتخاب و سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مقاومت به این عناصرتحت تیمارغلظت های 0، 50، 100و 150 میکرومولار سولفات مس و سولفات منگنز مورد بررسی برنامه گرفتند.


سنتز ومطالعه ی لیگندهای شیف باز با دهنده های O , N بر پایه ایزوفتالوهیدرازید و کمپلکس های آنها با برخی از فلزات واسطه
نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو تیمار رشد را تحت تاثیر برنامه می دهند.


ارائه طرحواره‌های نظری برای تولید برخی از حالت‌های غیرکلاسیکی
با افزایش نمک های مس و منگنز سطح برگی، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه در مقایسه با شاهد کاهش نشان داد.


اندازه گیری ال-سیستئین و کولچیسین در محلول های آبی به کمک الکترود اصلاح شده با نانو هیبرید(گرافن،پلاتین و اکسید آهن)با استفاده از روش آمپرو م
نقطه جبران CO2 فتوسنتزی در هر دو تیمار مس و منگنز نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد.


حل دستگاه معادلات دیفرانسیل تأخیری با استفاده از روش تجزیه آدومیان
با افزایش میزان هر دو عنصر مقدار کلروفیل کاهش و میزان کاروتنوئید در تیمارهای مس افزایش معنی دار و در تیمارهای منگنز در مقایسه با شاهد کاهش نشان داد.


گراف مقسوم علیه صفر نسبت به یک ایدآل
فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان، میزان پراکسیداسیون لیپید و پرولین با افزایش غلظت هر دو تیمار در مقایسه با شاهد افزایش یافت.


نقش دمین WD-40 پروتئین Apaf-1 در اتصال به سیتوکروم c
میزان تجمع عنصر مس در تیمارهای سولفات مس با افزایش غلظت در ریشه و بخش هوایی افزایش نشان داد که این افزایش در بخش هوایی نسبت به ریشه بیشتر می باشد و نیز میزان عناصر آهن، منیزیم و منگنز در بخش هوایی بجز در تیمار 50 میکرومولار سولفات مس کاهش نشان داد.


رابطه اساسی روی ابرساختارهای جبری
در تیمارهای سولفات منگنز میزان تجمع عنصر منگنز با افزایش غلظت در ریشه و بخش هوایی افزایش نشان داد که این افزایش در بخش هوایی نسبت به ریشه بیشتر می باشد و نیز میزان عناصر آهن و منیزیم با افزایش میزان سولفات منگنز کاهش نشان داد.
50 out of 100 based on 35 user ratings 760 reviews

سنتز مشتقات 5-آمینو-7-آریل-7،8-دی هیدرو-1،2،4-تری آزولو [4،3-?]–پیریمیدین-6-کربونیتریل با استفاده از کاتالیزور‌های روی کلرید و سیلیکا تنگستیک اسی
پتروگرافی، ژئوشیمی و ویژگی های اقتصادی تراورتن در دشت سمسور، جنوب غرب زاهدان و ارتباط آن با کانی زایی آهن
سنتز مشتقات هتروسیکلی جدید ]1، 2، 4[ تری آزولو ] 4، 3[b- پیریدازین و سنتز مشتقات هتروسیکلی جدید H10- بنزو [b] پیریدازینو]3، 4-][e 1، 4[تیازین
بررسی کارآیی فرآیندهای اکسایش پیشرفته در حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم با استفاده از پراکسید‌هیدروژن و پراکسی مونوسولفات فعال شده در حضو
سنتز و بررسی خصلت الکتروکاتالیستی ترکیبات ساندویچی فلز– مخلوط از خانواده ی پلی اکسومتالهای استخلاف شده (TMSPs) [P2W18X4(H2O)2O68]r-و [P2W18Cd2X’2(H2O)2O68]r- (
گراف خط وابسته به گراف‌های مقسوم علیه صفر
Why do I get a Script Documents Tree under my solution when running it?
Visual Studio setup project, setting path but not seen in command window
'Project creation failed' when creating new Smart Device application
How to live with Visual Source Safe 2005?
Retrieving Process Description Information
What is the difference between “DSL Tools” and “Oslo”?
Visual Studio keyboard shortcut for Method Name combobox
CVS diff from inside VS2008
Issues Installing Windows Mobile 6.0 and 6.5
How do I best organize a Visual Studio 2008 + Qt Codebase?
*