مطالعه سیتوژنتیکی گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمونیوس بررسی کاریوتیپ با الگوی نواربندی G

بررسی ویژگیهای آگرونومیک و ترکیب شیمیایی ذرت (Zeamays L.) آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، سورگوم (Sorghum bicolor L.Moench) و کنجد (Sesamum indicum indicum L.) در مقادیر مختلف س
بررسی اثر ژنوتیپ و ترکیب محیط کشت بر روی آندوژنز (کشت بساک) گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)
بررسی اثر تزریق تستوسترون بر روی میانگین غلظت ، دامنه و فرکانس پالسهای LH در شتر نر
مطالعه بیوشیمیایی، سرولوژیکی و ژنتیکی تیپهای Xanthomonas axonopodis عامل شانکر باکتریهایی مرکبات جنوب ایران
بررسی امکان پرورش زنبور پارازیتوئید تخم Platytelenomus hylas Nixon (Hym: seclionidae) در شرایط آزمایشگاهی جهت کنترل بیولوژیک ساقه‌خواران Sesamia spp.
پراکندگی، تراکم، دامنه میزبانی و تعیین سویه‌های قارچ Verticillium dahliae عامل پژمردگی پنبه در استان فارس
Is it safe/possible to delete code from the table dba_source in Oracle 10g?
myGeneration problem with OraOleDB.Oracle provider (?)
ORA-01031: insufficient privileges when selecting view
Call a parameterized Oracle query from ADODB in Classic ASP
Can you grant privileges to an oracle cluster object?
Oracle pl-sql escape character (for a '&')
BPEL for data synchronization
How to limit RAM usage in Oracle 9
oracle-inline view
VSTO: SecurityException Request for OraclePermission failed

مطالعه سیتوژنتیکی گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمونیوس بررسی کاریوتیپ با الگوی نواربندی G
بررسی سیتوژنتیکی بر روی 53 راس از گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمرینوس که در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پرورش داده می‌شدند.


تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر باروری (رشد ، نمو، عملکرد پیکر رویشی ، بذر و ماده موثره) گیاه دارویی فاگوپیروم‏‎(Fagopyrum esculentum moench)‎‏
صورت گرفت .


اثرات زیرکشندگی حشره کشهای فنیتروتیون و دلتا مترین روی پارامترهای جدول زیستی زنبورهای پارازیتوئید ‏‎Trissolcus grandis‎‏ و ‏‎T.semistriatus‎‏
با هستفاده از سرنگ‌های هستریل و هپارینه خون محیطی از وریدوداج گرفته شد.


کاربرد مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب بر پایه ‏‎GIS‎‏ در پیش بینی زمان وقوع سیل
0/3 میلی‌لیتر از خون کامل در 7 میلی‌لیتر محیط کشت هام F12 که با 20 % سرم جنین گاوی (F.C.S) و اونتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین و هسترپتومایسین تکمیل شده بود کشت داده شد.


استفاده از مدل ‏‎k - E‎‏ اصلاح شده جهت حل معادلات حاکم بر جریان غیر ماندگار در کانال غیر مستقیم
فیتوهماگلوتنین (pHA-M) به عنوان میتوژن مورد هستفاده برنامه گرفت .


بررسی تولید خمیر شیمیایی کرافت از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس و قابلیت جایگزینی آن با خمیر الیاف بلند وارداتی جهت بهبود کیفیت خمیر ‏‎CMP‎‏ ک
کشت‌ها در 37 درجه سلسیوس به مدت 69-72 ساعت در انکوباتور برنامه داده شد.


تهیه مدل ریاضی بهینه سازی عملکرد هیدرولیکی کانالهای آبیاری بااستفاده از روش آنیلینگ شبیه سازی شده ‏‎SA‎‏ و تعیین ارزش نسبی شاخصهای ارزیاب
1/3 ساعت قبل از برداشت ، کلشی‌سین (150 میکرولیتر برای هر کشت ) به منظور توقف میتوز اضافه کرده شد.


بررسی نقش ایستگاههای اخذ عوارض درافزایش گازهای آلاینده ‏‎CO‎‏، ‏‎SO2‎‏ ناشی از وسائط نقلیه و مصرف سوخت
سوسپانسیون سلولی به مدت 15 دقیقه در محلول هیپوتونیک (0/075 مولار KCl) در انکوباتور برنامه داده شد و 3-4 بار در فیکساتیوکارنوی تثبیت گردید.


بررسی اثر سطوح رطوبتی متفاوت خاک بر روی صفات فیزیولوژیکی و زراعی عدس‏‎(Lens culinaris Medik)‎‏
سوسپانسیون نهایی بر روی لام‌های سرد و مرطوب گسترش داده شد و در هوا خشک گردید.

به منظور نواربندی GTG لام‌ها با 0/05 درصسد تریپسین تیمار داده شدند و با محلول 5 % گیمسا رنگ‌آمیزی گردیدند.

گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمرینوس دارای تعداد کرموزوم دی‌پلوئید 2n 54 و کاریوتیپی شامل سه جفت دو بازوی و کوچک و 23 جفت اکروسانتریک به عنوان کروموزومهای اتوزوم، یک کرموزوم x بزرگ اکروسانتریک و یک کرمزوم y دو بازوی و کوچک به عنوان کرموزومهای جنسی می‌باشند.

نواربندی G امکان یافتن صحیح تمام زوجهای کرموزومی اکروسانتریک را فراهم نمود.

سانترومر اکثر کرموزوم‌های انسان هست .

سانترومر کرموزوم دو بازویی y با نواربندی G رنگ گرفت .
69 out of 100 based on 64 user ratings 89 reviews

بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد ، اجزای عملکرد و کیفیت دانه سویا ‏‎glycine max L.‎‏ در منطقه مازندران
اثر فاکتورهای شیمیایی آب (‏‎TDS‎‏ و املاح ) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی
تاثیر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏ در داراب
تعیین پلی مورفیسم تعدادی از نشانگرهای ‏‎RAPD‎‏ در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه های ‏‎Verticillium dahliae‎‏ از درختان پسته استان کرمان و واکنش ارقام ‏‎Pistacia vera‎‏ نسبت به بیمارگر
ارزیابی کمی نقش روشهای حفاظت آب و خاک بر کاهش رواناب و فرسایش با استفاده از مدل ‏‎EUROSEM‎‏ در بخشی از زیرحوضه ونک از حوضه آبخیز شمالی رودخانه
Implementing User Defined Fields
Delphi 6 with ADO + Oracle returns NUMBER with different precision, generating BCD overflow
MERGE output cursor of SP into table?
oracle varchar to number
What is the max size that i can provide with the cache clause in oracle sequences?
How to get UTC value for SYSDATE on Oracle
Oracle connections from a COM+ application
Is ODP.NET required for Oracle 11g Client?
How do I escape a reserved word in Oracle?
Oracle Logon Protocol (O3LOGON) in 10g
*