بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی


بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی
چکیده ندارد. کارکرد واژگان دیرین در گزارش نامه مینوی
نمایه ها:


51 out of 100 based on 46 user ratings 761 reviews

تبدیل عدد یک به نشانه نکرده در زبان فارسی
بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری
حذف ضمیر فاعلی در برخی از زبانهای ایرانی
دلالتهای کلمه در زبان شعر (با گذری بر شعر و نقد معاصر عربی)
نیازهای اطلعاتی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره ششم مجلس
انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999
فهرستنویسی کتابهای الکترونیکی بر اساس قالب مارک
نوآوری ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور
رابطه خدا و انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی و کی یرکگارد
نظریه افعال گفتاری و برخی پیامدهای مهم آن
معنای سنت از دیدگاه سنت گرایان
تحلیل هرمنوتیکی از فراز و فرود سیستان بزرگ
بررسی و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد (1375-1355)
Why should a web architecture be loosely coupled?
How check asp.net 4 mvc2 site security?
Cannot call action method 'System.Web.Mvc.PartialViewResult Foo[T](T)' on controller 'Controller' because the action method is a generic method
C#. Document conversion to PDF
ASP.NET MVC 2 project default script files. What do you use?
Making a Lambda Expression Target a Delegate regardless of signature
how to remove IEnemurable in asp.net mvc
ASP.NET MVC send an email attachment which is a password encrypted PDF file
mvc DataAnnotations how to make field no editable in 3.5
Creating a generic NotFound View in ASP.MVC
*