دگرگونی نقش آفرینی ایران در خلیج فارس (1357-1350 ش)