رویکرد و استراتژی های دانش آفرینی در دانشگاهها
صفحه اصلي

رویکرد و استراتژی های دانش آفرینی در دانشگاهها
چکیده ندارد. طراحی آمیزه بازاریابی
نمایه ها:


62 out of 100 based on 32 user ratings 192 reviews

اختلاف ترجمه های قرآن براساس دستور زبان عربی و ساختار آن
با (( فدوی طوقان)) در سروده ای آرمان گرا
اسلوب های تاکید در زبان قرآن
المدح فی شعر المتنبی و میزاته
نگاهی به تاریخ نقد عربی قدیم و دگرگونی های آن
قیام امام حسین (ع) و شعر نو ادبیات معاصر عربی
تئوری نمایندگی و حسابداری مدیریت
سیستم های خبره و ارزیابی کنترل های داخلی
عوامل موثر در انتخاب نرم افزارهای حسابداری
هزینه یابی جذبی در مقابل هزینه یابی نهایی
پایان بازی مدیریت سود (درسی از تجربه تلخ انرون)
مشکلات اجرای آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی
آموزش حسابداری: چالش ها و راهکارها
Why should a web architecture be loosely coupled?
How check asp.net 4 mvc2 site security?
Cannot call action method 'System.Web.Mvc.PartialViewResult Foo[T](T)' on controller 'Controller' because the action method is a generic method
C#. Document conversion to PDF
ASP.NET MVC 2 project default script files. What do you use?
Making a Lambda Expression Target a Delegate regardless of signature
how to remove IEnemurable in asp.net mvc
ASP.NET MVC send an email attachment which is a password encrypted PDF file
mvc DataAnnotations how to make field no editable in 3.5
Creating a generic NotFound View in ASP.MVC
*