نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش