نابرابریهای شمال و جنوب: نیم نگاهی به محیط اطلاعاتی عرب