بررسی تکنیک‌های سنتز و نشاندن (کوتینگ) پلیمرهای هادی جریان الکتریکی بر روی گرافیت و الیاف کربن جهت بدست آوردن الکترودهای مقاوم به محیط‌های


بررسی تکنیک‌های سنتز و نشاندن (کوتینگ) پلیمرهای هادی جریان الکتریکی بر روی گرافیت و الیاف کربن جهت بدست آوردن الکترودهای مقاوم به محیط‌های
در این پروژه پلیمر هوشمند و رسانای پلی‌اونیلین(Pani) با راندمان بالا به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی تحت جو بی اثر نیتروژن ودر هوای آزاد سنتز شد.


مقایسه تاثیر خستگی بر انحنای لوردوز ،کایفوز و طول ستون فقرات بانوان ورزشکار رشته های پیلاتس و ایروبیک
در روش شیمیایی نیاز به هستفاده از اکسیدان آمونیوم پرسولفات بوده و انجام فرایند پلیمریزاسیون نیازمند محیط با دمای 0-4 درجه سلسیوس می‌باشد.


جداسازی mRNA و ساخت cDNA مربوط به محصول ژن KISS1 از جفت انسان جهت مطالعات کلونینگ و بیان ژن
در روش الکتروشیمیایی بدون نیاز به دماهای پائین و همچنین هیچ گونه آغازگری، واکنش پلیمریزاسیون با هستفاده از یک سیستم الکترولیتی در جریان مشخصی انجام می‌گیرد.


حل معادلات انتگرو-دیفرانسیل فردهلم غیرخطی از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم
پلیمر Pani هم در حالت جامد و هم در حالت لجنی (مرطوب) کاملا رسانا بوده و میزان مقاوت ویژه اون حدود 051/0 اهم سانتی متر می‌باشد.


بررسی فلوریستیک کوه دل محطو
پلیمر Pani به رنگ سبز لجنی پر‌رنگ بوده و سپس خشک شدن در دمای آزمایشگاه کاملا شنماينده می‌باشد.


بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی بر روی جوشش جریان چرخشی نانوسیال مغناطیس شونده در مجاری حلقوی
همچنین این پلیمر در جو گاز بی اثر نیتروژن به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی سنتز شد و در مقایسه با پلیمر سنتز شده در جو هوا، ساختار همگن‌تر و خصلت چسبندگی به سطوح بیشتری دارد.


جلوگیری از بیان ژنهای TNF-α، IL-1β، COX-2 و تولید PGE2 و NOدرکندروسیتهای مفصلی ومونوسیت/ماکروفاژ توسط عصاره الکلی شکر تیغال
پوشش‌دهی سطوح الکترود‌های مختلف مانند سرب، تیتانیوم، کربن، الیاف کربن با پلیمر Pani امکان پذیر نیست زیرا وقتی پلیمر بر روی سطوح برنامه گرفته و خشک شود، به علت خاصیت شنمايندگی، ترک برداشته و سبب می‌شود که قسمت‌هایی از سطح فلز را آزاد بگذارد، به همین دلیل کامپوزیتی از Pani با ترکیب کردن اجزاء چسب آهن، پلی وینیل هستات با موفقیت حاصل شد.


سنتز ایمین‌های ارتو-آمینوفنول در حضور Nano- Al2O3/BF3 و تبدیل آن‌ها به مشتقات بنزواکسازول
کامپوزیت حاصله PPIG(کامپوزیت حاصل از ترکیب نسبت مشخصی از پلی‌اونیلین، پلی وینیل هستات و چسب آهن) مانند Pani هادی بوده و همچنین از نظر میزان چسبندگی بین مولکول‌های خود و با سطح الکترود کاملا پایدار بوده و سپس خشک شدن به صورت مستحکم به عنوان لایه‌ای بر روی سطح فلز برنامه می‌گیرد.


بیوسیستماتیک جنس .Alosa spp در سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریختی و مولکولی (توالی‌بخشی ژن Cyt-b)
طیف‌های FTIR، CV و تصاویر SEM پلیمر و کامپوزیت گرفته شد و نتایج حاکی از سنتز موفقیت آمیز اونها می‌باشد.

در شرایط بهینه کامپوزیت به صورت سه لایه بر روی اوند‌های مورد مطالعه کربن، سرب، تیتانیوم، الیاف کربن، آلومینیوم و شیشه معمولی نشانده شد و سپس الکترووینینگ روی با هستفاده از اونها به عنوان اوند اصلاح شده مورد آزمایش برنامه گرفت.

از بین اوند-های مورد مطالعه به ترتیب الیاف کربن CF-PPIG، کربنC-PPIG و سربPb-PPIG بهترین نتایج را داشتند و اوند‌های آلومینیومAl-PPIG، شیشهGlass-PPIG و تیتانیوم Ti-PPIGبدترین راندمان و به عبارتی عدم توانایی به عنوان اوند را داشتند.

طبق نتایج حاصله به طور میانگین میزان % خلوص ورق روی کاتد به میزان 03/0% افزایش می‌یابد.

امکان دستیابی به ورق روی با خلوص 100% کاملا امکان پذیر بوده در حضور اوند‌های مورد مطالعه و در صورتی که محلول سولفات روی با خلوص بسیار بالا (میک-آپ)ورودی عاری از ناخالصی مخصوصا ناخالصی سرب باشد، این امر امکان پذیر هست.
54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews