مارکتینگ و تحقیقات بازاریابی

ترجمه قسمتی از کتاب مطالعاتی در تجزیه و تحلیل هزینه
ترجمه شش فصل از جلد اول مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی
روش هزینه‌یابی در صنایع مس - بررسی روش حسابداری صنعتی شرکت ملی صنایع مس ایران
ترجمه فصول اول و دوم و سوم و چهارم از کتاب راهنمایی حسابرسی
ترجمه کتاب حسابداری مدیریت
ترجمه چهار فصل از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی
ترجمه فصول 6 و 7 و 8 و 10 از کتاب حسابداری در شرایط تورم اقتصادی
ترجمه فصول 5 تا 8 از کتاب حسابداری صنعتی و کنترل برنامه‌ریزی
ترجمه فصول 10-7-6-3 از کتاب حسابداری مدیریت
ترجمه فصول 18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت
بررسی کاربرد روشهای نمونه‌گیری حسابرسی در ایران
ترجمه قسمتی از کتاب اصول حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی - هزینه‌یابی پیمانکاری - هزینه‌یابی مرحله‌ای - ارزش افزوده و هزینه‌یابی تفاضلی
webkit-transition for “top” and “bottom” properties
simple text animation in JavaScript/DHTML/canvas
Android: Slide gesture and animation for switching between tabs
How to have scrolling animation programmatically
iPhone - How to build a roulette like wheel?
Continually update and replace image with jQuery
iPhone - How to make a circle path for a CAKeyframeAnimation?
Animations: How should I translate an ImageView out of/into visibility on the screen
Move image from left to right and right to left in iphone
Smooth animation on top of regular Android View
*