اثر هندسه کاتد و پارامترهای پلاسما بر روی دینامیک غلاف

کمی نمودن مطالعات پتروگرافی کانی با استفاده از روش تلفیق داده های میکروسکوپ پلاریزان و کامپیوتر
مطالعه مقایسه‌ای ریزساختارهای کوتیکولی و گیرنده ها در دوجورپایان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره
تحلیل مولفه‌های اصلی تابعی و کاربردهای آن برای تحلیل داده‌های دما و بارندگی ایران
مطالعه ای بر مدل های ماکزیمم آنتروپی پویا
مدل بندی آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی دو رنگی قابل تنظیم با میدان الکتریکی
شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی پایدار بریده شده و توزیع‌های آماری گسسته بدست آمده از توزیع‌های پایدار
vim path var, excluding dirs from ** matching
how to add lines to a vim register without overwriting it
Emacs equivalent of Vim's foldmethod = indent
Emacs equivalent of Vim's command history (for typed in Meta-x commands)
In VIM, how do I apply a macro to a set of lines?
Vim syntax coloring: How do I highlight long lines only?
(Emacs (and Vim)) vs JEdit: Which ones support multiple simultaneous text insertion points?
Popular Vim alternatives? [closed]
Reaching up to hit the escape key sucks (especially in vim) [closed]
What Vim features are missing in Emacs with Viper and Vimpulse?
مطالعه ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس کاتیونهای Cu2+، Ni2+، Fe2+، و Co 2+ با لیگاند 4-)]2-پیریدنیل متیلیدین ) آمینو[-1-بنزن کربوکسیلیک اسید در مخلوط حلالهای
بررسی درجه توپولوژیکی براوئر و بررسی توابع یکنوای ماکسیمال در فضای باناخ بازتابی
بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت های مختلف گونه ی Hordeum Marinum Huds. درایران با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی، سیتولوژی و مولکولی
خواص توسیع و جداسازی توابع معین مثبت معین روی گروههای موضعا فشرده
بررسی نظری برهمکنش بین آب و اوزون
سیستم های قطری
برآورد ذخیره سدهای مخزنی در دوره های خشک
p- نازک سازی فرآیند تصادفی پواسون در R2
گروه‌های پیراتوپولوژیکی و نیم توپولوژیکی در تقابل گروه‌های توپولوژیکی
پایاهای متریک از مقاطع مخروطی استوایی و تجزیه چند جمله ای های همگن سه متغیره درجه دوم
تمایز سلول های بنیادین مزانشیمی ورید بندناف انسانی به سلول های کبدی در محیط آزمایشگاهی
مجموعه های غیر زائد باز-باز در گراف
بررسی احتمال واکنش شیمیایی مولکول D2 با H اتمی با استفاده از نظریه پراکندگی کوانتومی
Hide (or fold) columns of text in (g)Vim (horizontally)
How to get the size of a gunzipped file in vim
Replace Tab with Spaces in VIM
VIM How do I search for a <XX> single byte representation
how to open a file in a list of files in vim?
Tabbing visual selection in VIM
Can I use SPACE as mapleader in VIM?
Keeping parentheses balanced (Paredit for Vim?)
Unset ignorecase in vim?
Vim: apply settings on files in directory
*