بررسی اثر هورمونها و بسترهای کاشت مختلف بر تولید ریز غده گلخانه‌ای سیب‌زمینی در ارقام آگریا و مارفونا

واکنش برخی از لاین‌های اصلاح شده گندم نسبت به سطوح مختلف کود ازته و تنش خشکی
تأثیر روش‌های کاربرد عناصر کم مصرف بر عملکرد و درصد قند چغندرقند
کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی
ارزیابی رژیم‏‎های‎‏ مختلف رطوبتی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
بهینه‌سازی کشت بافت و انتقال ژن به کلزا
اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف (روی و منگنز) بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف گلرنگ پائیزه تحت تنش خشکی در منطقه اصفهان
مطالعه تعدادی از فاکتورهای موثر بر بازاریابی گیاه از لپه‏‎های‎‏ بالغ آفتابگردان
اثر تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در بناب
ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط سورگوم/لوبیا چشم بلبلی
بررسی پایداری و عملکرد دانه هیبریدهای زودرس ذرت در مرحله نهایی
بررسی تراکم و الگوی کاشت بر روی عملکرد و شاخص‌های رشد و میزان اسید سیانیدریک در گیاه سورگم
اثرات مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر راندمان مصرف کود، رشد و عملکرد ذرت
What are the main differences between Sinatra and Ramaze?
Selenium Ruby Reporting
Nicely formatting output to console, specifying number of tabs
Running Ruby scripts under JRuby/Rack as if they were CGIs
running ruby as a windows exe program
Reuse Cucumber steps
How can I handle large files in Ruby?
How to look up elevation data by lat/lng
Rewrite a ruby class on the fly
what Ruby knowledge should I have? [closed]
*